งานวิจัย

เมษายน 2561

    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโนบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ (2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2975&filename=index
Calendar