งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดประกาศการให้ทุนฯ Click
Calendar