งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ขอเชิญชวน ทุกคนที่เป็น Startup หรือ มีโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ มาขอทุน TED Fund ครั้งที่ 2

TED Fund มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือ บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 61 Click
Calendar