งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
----------------------------------------
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนผลงานวิจัยและ บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
(A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)" แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
 
วันเวลา และสถานที่
 
การอบรมครั้งที่ 1 ณ ภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ https://goo.gl/h1woHK
 
การอบรมครั้งที่ 2 ณ ภาคตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ก.ค. 61 ที่ https://goo.gl/akdySh
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 Calendar