งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์ใบบอกข่าว

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ประชาสัมพันธ์ใบบอกข่าว
-------------------------------
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการทำใบบอกข่าวของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร สามารถติดตามดูรายละเอียดข่าวสารได้ที่ www.huso.buu.ac.thCalendar