งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program ; IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน.สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย) ช่วงที่รับสมัคร 9 มีนาคม - 20 เมษายน 2561

 
Calendar