งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน 2) ด้านสุขภาพ ช่วงวันที่รับสมัคร 2 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

 

 
Calendar