งานวิจัย

มีนาคม 2561

    รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วช.มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ จึงจัดให้มีรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์(ระดับปริญาเอก) ในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่www.nrct.go.th,www.inventorday.nrct.go.thหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 02 5612445 ต่อ 525, 02 5792288 email: dissertationaward.rekm@nrct.go.th

 
Calendar