งานวิจัย

กุมภาพันธ์ 2561

    ประชุมวิชาการระดับชาติ RANC 2018

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018
Calendar