งานวิจัย

กุมภาพันธ์ 2561

    โครงการฝึกอบรม โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ รุ่นที่ 6

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม 101-102 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://research.buu.ac.th/web2015/?page_id=1366
Calendar