งานวิจัย

กุมภาพันธ์ 2561

    การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน
รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/download/932/
Calendar