งานวิจัย

มกราคม 2561

    ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
วิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัย
ทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ นอกจากนี้สำนักงานฯ ได้ให้บริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center
ซึ่งให้สิทธิแก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Downlaod ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaiedresearch.org/
Calendar