งานวิจัย

มกราคม 2561

    Industry Academia Partnership 2nd round - deadline of submission on 8th Feb 2018

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Industry-Academia Partnerships
เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม
ของสหราชอาณาจักร สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)

The Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) เป็นหนึ่งใน 19 โปรแกรมทุนของกองทุนนิวตันซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และเป็นโปรแกรมทุนที่บริหารจัดการโดย Royal Academy of Engineering (RAEng) และสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ)

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเป็นจำนวน 2.25 ล้านเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบเวลาดำเนินงาน 2 ปี
รายละเอียดโปรแกรมทุน https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-thailand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pijarana Samukkan | Research and Innovation Programme Manager
British Embassy Bangkok | 14 Wireless Rd., Pathumwan |Bangkok | Thailand 10330
e-mail: pijrana.samukkan@fco.gov.uk | Tel. +66(0)2 305 8280 | FTN 419 2280 | Fax. +66(0)2 253 7124
Calendar