งานวิจัย

ธันวาคม 2560

    หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มนักวิจัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และความพร้อม
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วย/ศูนย์
ตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมายังงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กาญจนา ปานุราช ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
โทร.038-102620 มือถือ 063-1500045
e-mail : ganjanap@gmail.com
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/ResearchUnitRU.pdf
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/formRU.doc
Calendar