งานวิจัย

ธันวาคม 2560

    โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5088-research-gap-fund
Calendar