งานวิจัย

ตุลาคม 2560

    ประกาศทุนวิจัย

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

1.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry : SuRF) ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

2.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.การแปรรูปอาหาร 3.การแพทย์ครบวงจร ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program : IRF)  ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

4.ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering ช่วงที่เปิดรับสมัคร บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ http://rri.trf.or.th
Calendar