งานวิจัย

สิงหาคม 2560

    แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

**** คณาจารย์ นักวิจัยที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขอรับพิจารณาทุน (งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล)
สามารถศึกษารายละเอียด (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่
http://research.buu.ac.th/web2015/file/220860.pdf
Calendar