งานวิจัย

มิถุนายน 2560

    ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย โ จีน ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6”
(The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0”:
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vijaichina.com/events/676
Calendar