งานวิจัย

กรกฎาคม 2560

    เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย4.0กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ได้ประกาศข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสนับสนุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่1.Creative Innovation Hubs 2.Premium OTOP และ High Value Service และ
3.Start Up เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กระจายกว้างมากขึ้น คณะกรรมการฯ กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2560

โดยท่าานสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.cupt.net/download/innohubs และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการฯ มายัง งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar