จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2559

    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารแนบ

2.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานภาควิชานิติศาสตร์

เอกสารแนบ

3.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานนโยบายและแผน

เอกสารแนบ

4.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล

เอกสารแนบ

5.จ้างเหมาปฏิัติงานด้านงานเลขานุการ

เอกสารแนบ

6.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ

7.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ

8.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบัณฑิตศึกษา

เอกสารแนบ

9.จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ

เอกสารแนบ
Calendar