จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2559

    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar