จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
แบบก่อสร้าง
ราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง
ขอบเขตของงาน
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ
ลิงก์ไฟล์เอกสารทั้งหมด
Calendar