จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ จำนวน 320 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 320 รายการ

1. ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

2. เงื่อนไขการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

 
Calendar