จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่างขอบเขตงาน

ประกาศราคากลาง
Calendar