จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ) ดังเอกสารแนบ
Calendar