จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศรประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

รายละเอีบดคุณลักษณะเฉพาะ TOR 

ตารางราคากลาง

 
Calendar