จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน งานประกวดราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ร่างประกาศ 

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายะเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TOR

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
Calendar