จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน งานประกวดราคาซื้อยา Sildiosin 4 mg ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TOR

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
Calendar