จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน งานประกวดราคาซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TOR

 ตาคางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
Calendar