จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน งานประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe จำนวน 90,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar