จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน งานประกวดราคาซื้อยา Losartan potassium 50 mg ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar