จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วริศรา พลจันทร์

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล และเปลี่ยนฝาถังบำบัดน้ำเสีย หอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar