จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูงฯ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศ 

เอกสารประกวดราคาฯ

เอกสารขอบเขตของงานและรายละเอียดฯ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar