จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเว็บเอพีไอ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศฯ 

เอกสารประกวดราคาฯ 

เอกสารขอบเขตของงานและรายละเอียดฯ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar