จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES 1 เครือ่ง e-bidding ครั้งที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งที่ 2

ร่างประกาศ 

ร่างเอกสารประกวดราคา 

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
Calendar