จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงาน Term of Reference : TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ
Calendar