จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

เอกสารแนบ
Calendar