จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาานปรับปรุงห้อง QS2 - 503 และ QS2 - 506 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

งานปรับปรุงห้อง QS2 – 503 และ QS2 – 506 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ022
Calendar