จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

รายละเอียดดังแนบ

1. สำเนาประกาศ

2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. ตัวอย่างสัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar