จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม TOC ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างขอบเขตของงงาน

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC

ประกาศ ลว. 9 มกราคม 2566

เอกสารประกวดราคา 2/2566 ลว. 9 มกราคม 2566
Calendar