จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ Flow Cytometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566

TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ตารางปปช.เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ประกาศประกวดเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

เอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

 

 Calendar