จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar