จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์

ในหลอดทดลองพร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

เอกสารแนบ
Calendar