จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ Flow Cytometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ตารางปปช.เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ร่างประกาศประกวด Flow Cytometer

ร่างเอกสารประกวดราคา Flow Cytometer
Calendar