จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

TOR เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ตารางปปช.เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ประกาศประกวดฯเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

เอกสารประกวดราคาเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
Calendar