จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง Polarimeter

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
Calendar