จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

TOR เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ตารางปปช.เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ประกาศประกวด เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

เอกสารประกวดราคา เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell
Calendar