จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

TOR เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

ตารางปปช.เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

ประกาศประกวด เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

เอกสารประกวดราคา เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

 

 
Calendar