จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม Micro-Spectrophotometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม (Micro-Spectrophotometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar