จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

ตารางปปช.เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

ร่างประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

 

 
Calendar